diumenge, 30 de març de 2014

Sintaxi complexa, nous escrits i sprint final

Com a introducció, comencem amb les entrades de la 3a avaluació. La mecànica d'aquests escrits es basa en una reflexió sobre el tema o temes treballats a classe. A més també s'ha d'esmentar les dificultats aparegudes a l'hora de treballar.

Primerament veiem que el treball que ens pertocava per a aquesta setmana és l'análisi de l'oració composta. Aquesta es pot catalogar en tres grans grups que més tard veurem per separat:
  • Juxtaposada: Aquesta es basa en dues o més oracions que estan lligades per comes.
  • Coordinada: Aquesta es basa en dues o més oracions que están lligades per una conjunció no subodinant. Les oracions mantenen una independéncia sintàctica.
  • Subordinada: Aquesta es basa en dues o més oracions que están lligades per connectors subordinants. Una de les oracions depén de l'altra per a completar el seu significat.
Segonament ens centrem amb l'oració coordinada. La manera de poder localitzar-la es veure si té un connector en comptes d'una coma i després si cada oració manté una independéncia sintàctica amb l'altra. Per saber de quin tipus es debem mirar quina funció fa el connector(il·lativa, contraposició...). Aquesta presenta dificultats a l'hora de l'analisi perque moltes vegades el connector no deixa molt clar quina funció té.

Seguidament veiem la subordinada. La juxtaposada  no ha sigut tractada en classe per aixó no l'analitzem. La manera de localitzar una subordinada es separa ambdues oracions i veure si com a mínim una de elles perd el seu significat. Després cal distingir entre el tres tipus de subordinada:
  • Sustantiva: encara que no fa falta per al dia de la prova dir de quin tipus es, es por sustituir per certes partícules que sustituixen en significat de tota la subordinada. Per exemple: el CD per ''ho''.
  • Adjectiva: Aquesta  té que dur un antecendent davant de la subordinada i pot estar separada per comes.
  • Adverbial: La manera d'analisi es agafar el connector i sustituir-lo per un conegut de la mateixa categoría a veure si coinsideix.
Per altra banda totes les oracions han sigut tractades en exercicis d'analisi normal( tens una oració i fiques el tipus), de traducció del castellà i de trobada de erros a l'hora d'escriure per confondre's amb el castellà.

Finalment cal una conclusió. Des del meu punt de vista crec que aquest tipus d'entrades és molt positiu ja que força a l'estudiant a fer una mica de repàs del que s'ha aprés a la classe i pot mostrar al professor una visió general de si ha quedat clar els conceptes a la classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.